Pravni status in upravljanje volka

Danes je volk v Sloveniji in na Hrvaškem zavarovan vse leto in je na seznamu redkih in ogroženih živalskih vrst.

Leta 2004 je s spremembami zakonodaje na področju ohranjanja narave in lovstva volk ostal zavarovana vrsta in tako izgubil status divjadi. Sistematičen monitoring volka se izvaja od leta 2010 dalje.

Pristojno ministrstvo lahko izjemoma odobri odstrel vnaprej določenega števila živali, ki je zasnovano na podatkih o populaciji, opažanjih in številu volkov, odstreljenih v preteklem obdobju, ter na podlagi škode na domačih živalih in drugih podatkih. Odstrel je omejen na določeno časovno obdobje in je prostorsko porazdeljen po regijah. Odločba se izda za vsako leto posebej.

Velikost populacije volka ima dolgoročno trend zmerne rasti. Varstvene režime za volka v Sloveniji ureja Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki določa tudi pogoje za posege v populacijo. Od leta 2004 dalje potekajo prek odločb, ki jih izda ministrstvo, pristojno za divje živali in lov, izredni odstreli volka.

Skip to content