V Sloveniji in na Hrvaškem živijo tri velike zveri

Rjavi medved, volk in evrazijski ris. V preteklosti so te vrste zaradi posledic človeške dejavnosti utrpele drastično zmanjšanje tako v številu kot v distribuciji.

V zadnjih desetletjih pa je zaradi porasta številčnosti njihovega plena, povečanja gozdnih površin ter ugodne zakonodaje prišlo do izboljšanja njihovega stanja, saj se je večina populacij (razen za kritično ogroženega evrazijskega risa) ponovno stabilizirala ali pa se povečuje. Zaradi naraščanja številčnosti se te vrste vračajo na območja, kjer so bile že desetletja odsotne.

To vrnitev razumemo kot velik uspeh ohranjanja živalskih vrst, je pa to povzročilo tudi polemike. Prisotnost velikih zveri pogosto sproži polarizirane razprave, ki se običajno tudi hitro politizirajo.

Pomen velikih zveri za naravo

Velike zveri so plenilci in so zato na vrhu trofične piramide ekosistema in uravnavajo celotno delovanje naravnih ekosistemov. Igrajo ključno vlogo pri regulaciji gostot in vedenju parkljarjev. Nekatere velike zveri so tudi mrhovinarji (npr. rosomah ali medved, ki je vsejed) in imajo zato v ekosistemu tudi sanitarno vlogo. Poleg tega nekatere vrste velikih zveri, ki so prav tako vsejedi (npr. rjavi medved), s svojim prehranjevalnim ciklusom prispevajo k raznašanju semen rastlin in plodov, s čimer povečujejo vegetacijsko strukturo in raznolikost v določenem ekosistemu.

Pomen velikih zveri za lokalno okolje ali družbo

Prisotnost velikih zveri lahko prinese koristi tudi za lokalne skupnosti, zlasti v primerih, ko imajo te skupnosti priložnost sodelovati z upravljalci in strokovnjaki za velike zveri pri načrtovanju upravljanja lokalnega okolja in zveri. Ena od pomembnejših prednosti je ekonomska korist na račun višje vrednosti neokrnjene narave. Lokalnih prehranski, spominkarski ali drugi izdelki pa tudi nekatere turistične in kulturne storitve, ki jih obiskovalcem ponujajo domačini, živeči v prostoru, ki si ga delijo z velikimi zvermi, so še posebej zanimivi za domače ali tuje turiste. To ima lahko pozitiven vpliv na razvoj »zelenega« ali “eko” turizma na območju.

Skip to content