1. sestanek o čezmejnem sodelovanju Slovenije in Hrvaške pri upravljanju populacij velikih zveri

Prvo bilateralno srečanje o čezmejnem upravljanju populacij velikih zveri, na katero so bili poleg partnerjev projekta Carnivora Dinarica povabljeni predstavniki resornih ministrstev in služb ter drugih relevantnih organizacij obeh držav, je bilo na temo upravljanja in monitoringa populacije volka.

Upravljavske odločitve na eni strani meje vplivajo na stanje populacij na drugi strani meje in obratno, osnova za kakršnokoli sodelovanje pa so primerljivi podatki do katerih pridemo s harmonizacijo spremljanja populacij velikih zveri.

Na srečanju sta Zavod za gozdove Slovenije ter Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu predstavila in primerjala obstoječe ukrepe in režime upravljanja s populacijo volka ter spremljanja njenega varstvenega stanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Predstavitvam je sledila diskusija s prepoznavanjem izzivov oz. vrzeli, ki onemogočajo čezmejno sodelovanje ter predlogi skupnega protokola. Hrvaška bo protokol za metode monitoringa volka šele začela uvajati, zgledovala se bo po že uveljavljenih uspešnih praksah iz Slovenije.

Udeleženci so se strinjali, da je le s kakovostnim in usklajenim monitoringom ter sodelovanjem obeh držav možno primerno celostno upravljanje in ohranjanje populacije volka v Severnih Dinaridih.

Skip to content