Na Pivškem smo junija zabeležili velik porast števila napadov volkov na pašne živali

11. 7. 2022

V mesecu juniju so kmetje na Pivškem občutili močan porast napadov volkov na drobnico in govedo. Napade volkov so zabeležili na pašnikih desetih kmetij v bližini vasi Trnje, Slovenska vas in Palčje. Kot pravijo kmetje in strokovnjaki z Zavoda za gozdove, so prve napade zaznali že zgodaj spomladi, ko je bila že dosežena kvota škodnih primerov, ki omogoča oddajo zahteve za izredni odstrel. Smernica za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom (MOP, maj 2020) namreč določa, da »Okvirno lahko nastane resna škoda, ko se v obdobju do 3 mesecev na območju prisotnosti določenega tropa zgodijo 3 napadi na večje pašne živali ali 9 napadov na drobnico.«

Na območju Zgornje Pivke so bili v preteklih letih napadi redki in je območje pozitivno odstopalo po številu škodnih dogodkov v primerjavi z ostalimi območji Slovenije. Kmetje so aktivno sodelovali s strokovnjaki in izvajali različne ukrepe varstva pred velikimi zvermi, čemur pripisujemo manjše število škodnih primerov vse do letošnjega leta. Letos spomladi pa so se začeli pojavljati pogosti napadi tako na drobnico, ki je največkrat plen volkov, kot tudi na mladi govedi, ki je bila do sedaj precej redkejši plen. Problem se je zaostril še zlasti junija, ko so se napadi vrstili skoraj vsak dan.

Prizadeti kmetje so se v ponedeljek, 27. 6. 2022, sestali z županom Občine Pivka, vodjo krajinskega parka in vodjo kmetijske svetovalne službe. Na sestanku so kmetje predstavili problematiko močnega porasta zaznanih napadov, udeleženci sestanka pa so se dogovorili za sodelovanje pri iskanju učinkovitih rešitev. Tako kmetje kot strokovnjaki pa opozarjajo tudi na skrb vzbujajoče naraščanje škode po divjadi (jelenjadi in divjih prašičih), ki se pojavlja na travnikih in pašnikih, kjer divjad popase večino najboljše krme.

Občina Pivka in Krajinski park Pivških presihajočih jezer si aktivno prizadevata za učinkovitejše reševanje problematike velikih zveri in druge divjadi ter upravljanje populacije volkov in tekoč potek postopkov. Ključno je iskanje rešitev za zmanjševanje škodnih primerov, zato občina spodbuja in sodeluje v projektih namenjenih oblikovanju ukrepov za varstvo pred velikimi zvermi in sodeluje pri komunikacijskih aktivnostih, plod katerih je tudi nov Center o velikih zvereh DINA v Pivki. Center DINA omogoča obiskovalcem realističen vpogled v svet velikih zveri in pripomore k razumevanju problematike sobivanja. Občina Pivka pa je in bo še posebej apelirala na pristojne institucije, predvsem na Ministrstvo za kmetijstvo ter Ministrstvo za okolje in prostor, da na strokovnih podlagah ter skladno z veljavnimi predpisanimi postopki reagirajo odgovorno, hitro in učinkovito in tako pripomorejo k zmanjšanju škode kmetom ter manjšemu poseganju v populacijo zavarovanih velikih zveri.

Občina Pivka je na Ministrstvo za okolje in prostor poslala dopis s pozivom k hitrejšemu in bolj angažiranemu upravljanju populacij velikih zveri, v njem pa predlagamo, da se

  1. prouči učinkovitost odločanja pri interventnih odvzemih na zgoraj opisanem primeru, pri čemer predlagamo, da se izboljša proces odločanja, skrajša čas odločanja ter ponovno vzpostavi intervencijska skupina.
  2. zakonodajno uredi strokovno usklajen redni odvzem, ki naj se ga izvede na primeren način.
  3. z novimi ukrepi nadgradi predlagane ukrepe v novi SKP. Kljub številnim pozivom strokovnjakov in tudi Občine Pivka se razvite nadgradnje ukrepov niso vključile v nov SKP.
  4. ustrezno prilagodi tudi financiranje iz drugih virov (Naložbe) ter zagotovi tehnično podporo predvsem za manjše kmetije.

S težavami, ki smo jih našteli zgoraj, na žalost uničujemo dobre rezultate večletnega dela na področju upravljanja velikih zveri ter medsebojno zaupanje deležnikov, kar je po našem mnenju ključno za dolgoročno ohranitev velikih zveri in ohranjanje kulturne krajine z visoko biotsko vrednostjo na našem območju.

 

Skip to content